Organogram

Als leersteuncentrum hechten we belang aan een constructieve samenwerking met al onze partners om vooruitstrevende en doelgerichte leersteun te realiseren.

Deze principes worden duidelijk weerspiegeld in de structuur van ons organogram, waar zowel externe als interne overlegstructuren en samenwerkingsverbanden een plaats hebben.

- Externe overlegstructuren: 
 
  • Leersteunraad: advies en participatie met een afvaardiging van scholen regulier onderwijs en CLB’s 
  • CLB-platform: afstemming (samen-)werking met alle CLB directies 
  • Scholengemeenschappen: samenwerking en participatie met directies van alle scholengemeenschappen bevorderen
  • PLG (professionele leergemeenschap) leerlingbegeleiding / zorgfora: afstemming en samenwerking met LLN. Beg. en ZOCO’s op niveau van iedere scholengroep GO! 
     

- Interne overlegstructuren: 

  • Coördinatorenoverleg: In het coördinatorenoverleg wordt het beleid van OLSC vorm gegeven in samenwerking met alle regiocoördinatoren.
  • Teamvergaderingen: De multidisciplinariteit van de regioteams wordt versterkt door middel van intervisie, expertisedeling, coaching, werkgroepen,....
  • Lerende netwerken: Per expertise wordt er regio-overschijdend samen gewerkt aan de verdieping van expertise.
Volg onze nieuwe updates